Arbetsgivaren har ett ansvar att vara medveten om och genomföra radonmätningar på arbetsplatser. Mätningarna bör genomföras under minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Om radonhalterna överstiger den fastställda referensnivån, måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska halterna. Detta är ett viktigt åtgärdande för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och minimera risken för lungcancer relaterad till radonexponering.

En radonmätning på arbetsplatser kan enkelt genomföras genom att följa Strålsäkerhetsmyndighetens uppdaterade metodbeskrivning från den 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ersatte den tidigare från 2004 och är utformad för att förbättra precisionen i mätresultaten på arbetsplatser.

Mätningen utförs i två steg för att få noggranna resultat. Först genomförs en orienterande mätning där en spårfilm används under minst 60 dagar för att mäta radonhalten. Om den orienterande mätningen visar att radonhalten överstiger de gällande gräns- eller riktvärdena, bör en uppföljande mätning i form av en korttidsmätning utföras efter eventuella åtgärder. Det är viktigt att genomföra mätningen under den tid arbetet pågår för att få en korrekt bild av radonhalten på arbetsplatsen.

Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare har ansvaret att vara medvetna om radon och genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Om radonhalterna överstiger de fastställda referensvärdena måste lämpliga åtgärder vidtas för att minska radonhalten och därigenom minimera risken för lungcancer relaterad till radonexponering.

Genom att använda den uppdaterade metodbeskrivningen och genomföra regelbundna radonmätningar på arbetsplatser, kan arbetsgivare säkerställa en hälsosam och trygg arbetsmiljö för sina anställda. Att ta radonproblematiken på allvar och agera proaktivt i att hantera den är en viktig investering i både arbetsplatsens framgång och de anställdas välbefinnande.

Om en radonmätning på arbetsplatsen visar en nivå som överstiger referensvärdet, måste lämpliga åtgärder vidtas. Efter att åtgärderna genomförts bör en ny kontrollmätning utföras för att säkerställa att radonhalterna har minskat och ligger under det fastställda gränsvärdet.

Om radonhalten trots genomförda åtgärder fortfarande överstiger 200 Bq/m³, ska det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket är ansvarigt för tillsynen av radonexponering på arbetsplatser tills arbetsgivaren vidtar åtgärder för att begränsa exponeringen.

Att ta radonproblematiken på arbetsplatsen på allvar är avgörande för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för de anställda. Genom att genomföra regelbundna radonmätningar och vidta åtgärder om nödvändigt, kan arbetsgivare säkerställa att radonhalten hålls inom säkra nivåer och minska risken för lungcancer och andra hälsoproblem relaterade till radonexponering.

Relaterad information
Radon Infos
Radon