För att göra en pålitlig radonmätning bör den genomföras under eldningssäsongen, som löper från oktober till och med april. 

En långtidsmätning som varar i minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april anses vara den säkraste metoden att mäta radon på. Årsmedelvärdet för radonhalten i bostäder och lokaler för allmänna ändamål får inte överstiga 200 Bq/m3. Det uppskattas finnas omkring 400 000 svenska bostäder med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer. Varje år drabbas cirka 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av radon. Radon kan tränga in i våra hem via marken, byggmaterial eller vatten. Det är endast genom mätning som man kan upptäcka radon.

Radonmätningar hemma är en enkel process som involverar att beställa radondosor och placera dem enligt medföljande instruktioner. Efter att mätperioden är klar, skickar du tillbaka dosorna för analys och får besked om det finns förhöjda radonnivåer eller inte efter cirka en vecka.

Det är viktigt att genomföra en radonmätning i följande situationer: vid köp eller försäljning av en bostad, vid renovering eller tillbyggnad, vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystem, vid byggande av ett nytt hus, om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen, eller om du misstänker att det finns radon.

På arbetet är det arbetsgivaren som alltid har ansvaret för arbetsmiljön, vilket innebär att känna till radonhalten. Om det inte har utförts någon tidigare radonmätning på arbetsplatsen eller om den senaste mätningen är över tio år gammal, bör radonhalten mätas. Dessutom bör en mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon. Du kan själv utföra en radonmätning på arbetsplatsen genom att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Reglering av radon på arbetsplatser finns i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering.